Feministen MARIA MAGDALENA – Jesu fremste apostel?

På Jesu tid var kvinnenes plass i hjemmet. Kvinner som viste seg offentlig uten i følge med en nær slektning, ble fordømt. Likevel vet vi at flere kvinner var blant Jesu disipler og fulgte med ham på vandringene.
Fremst blant disse var Maria fra Magdala ved Genesaretssjøen, bedre kjent som Maria Magdalena.

I ettertid har hun, særlig i Vestkirken, blitt fremstilt som en prostituert som hadde blitt frelst og omvendt av Jesus. Men det er ingenting i evangeliene, verken de fire som finnes i NT, eller i apokryfe eller gnostiske evangelier, som tyder på dette. Tvert i mot finnes flere vitnespyrd på at hun var den disippel som sto Jesus aller nærmest, og som Jesus elsket mest.

Leonardos berømte bilde av Nadverden viser den disippel Jesus elsket sitte på hans høyre side. (Til venstre for ham i bildet.)  På dette renessansemaleriet ser vi den skjulte viten:
Denne apostelen var en kvinne, nemlig Maria Magdalena.

Hvorfor har hun blitt oppfattet som omvendt hore i så mange hundre år?
Forklaringene er flere:

Hun forveksles med andre kvinneskikkelser i Det Nye Testamente:

Hun forveksles og identifiseres ofte med synderinnen som ble angrepet i hor og sto i fare for å bli steinet.
Hun forveksles også med med den ukjente kvinnen som oljet Jesus, vasket Jesu føtter og tørket dem med sitt hår.

Imidlertid er det ingenting som tyder på at disse to kvinnene er identiske med Maria fra Magdala. Kvinnen som tørket Jesu føtter med sitt hår, kan derimot ha vært en annen Maria, nemlig Lasarus’ søster. Dette er likevel bare en teori.

Maria var et vanlig navn i Palestina. I NT snakkes det om flere Mariaer, nemlig Maria, Jesu mor, Maria, søster til Lasarus, Maria, mor til Jakob og Maria Magdalena. Dette kan virke forvirrende på leseren.

Men det er kun Maria Magdalena som omtales bare i kraft av seg selv, uten henvisning til nære mannlige pårørende.
Allerede dette faktum setter Maria Magdalena i en særstilling.
 

Jesus vandrer, forkynner, helbreder og spiser sammen med syndere og tollere, og når Jesus spiser med en ugift kvinne i datidens Palestina, er dette nok til å stemple henne som hore. Alle kvinner som omgås menn i offentligheten uten å sammen med en bror eller far, risikerte å bli stemplet som prostituerte.

Jesus, derimot, tok avstand fra samtidens kvinnesyn, og underviste kvinner på linje med menn, og mente at kvinnes hovedoppgave, i likhet med mennenes, var å søke visdom og å søke Gud.

Flere skrifter forteller også at Maria Magdalena var Jesu utvalgte apostel, og han underviste henne på områder som han ennå ikke anså de mannlige apostlene modne nok til å forstå. Hun er den eneste som forstår hans forkynnelse og hvem han virkelig er. Hun er Jesu viktigste samtalepartner og fortolker.

Man kan også lese om den tette, symbiotisk åndelige forholdet mellom Maria Magdalena og Jesus. Ofte blir Maria Magdalena omtalt  som Sofia, visdommen, den kvinnelige motparten til Jesus, og sammen utgjør de et guddommelig par.

I de fire kanoniske evangelier leser vi om Jesu lidelseshistorie og korsfestelse.

Vi er kjent med historien om Judas som forrådte Jesus,  Peter som fornektet ham, og de andre apostlene som gjemte seg.

Men Maria Magdalena sviktet ikke.
Alle evangeliene forteller at hun fulgte Jesus til korset og var der hos ham til han utåndet. Hun så også hvor Jesus ble begravet.

Alle evangeliene forteller at det var kvinnene, med Maria Magdalena i spissen, som gikk for å salve Jesus tidlig søndag morgen, da de fant graven tom.

Siden kvinner normalt ikke ble regnet som vitneføre, er dette viktig, og det taler til evangelistenes ære at de forteller om kvinnenes rolle. De kunne lett ha blitt fristet til å fortelle at  det var fremstående menn som først kom til graven og kunne vitne om Jesus oppstandelse. Det at de likevel forteller at det var kvinner, som skulle holde seg hjemme, være mannen underlegen, og hvis vitnemål ikke hadde samme juridiske verdi som menns, kan være et lite indisium på at Jesus faktisk var stått opp.

I Johannes-evangeliet er det bare Maria Magdalena tilstede i oppstandelesfortellingen, og hun er i følge evangelisten den første som får se Jesus og snakke med ham etter oppstandelsen, denne gåtefulle hendelsen som kalles Noli me tangere. (Rør meg ikke.)

Maria Magdalena ble således apostlenes apostel, for hun fikk i oppgave å fortelle de andre apostlene om Jesus oppstandelse, og fordi det ble hennes oppgave å formidle den skjulte visdommen som Jesus hadde lært henne.

I apostelkretsen var det en viss rivalisering mellom Maria Magdalena og Peter, for Peter hadde vanskelig med å akseptere at Maria sto nærmere Jesus enn han gjorde.Dessuten viste Jesus sin kjærlighet til Maria ved å kysse henne i disiplenes nærvær, og dette falt også enkelte apostler tungt for brystet i den mannsdominerte samtiden.
Var Jesus og Maria Magdalena gift med hverandre? Det kan vi ikke vite, og det er heller ikke viktig. Det viktigste var Maria Magdalenas rolle  som Jesu fremste apostel, og som de andre apostlenes trøster  og lærer etter at Jesus hadde forlatt dem.

På tross av Peters vrangvilje beholdt Maria Magdalena sin fremtredende posisjon så lenge hun var i livet, og så lenge gnostikerne var aktive, ble hun også hyllet i de første århundrene.


Men konsilet i Nikea i år 325, ledet av keiser Konstantin, altså en maktpolitiker,  ikke en teolog, fastslo hva som var kirkens offisielle tro og hvilke dogmer som var «sanne». Gnostisk tenkning ble avvist som kjettersk, og
synet på Maria Magdalena forandret seg gradvis. Fra å være Jesu åndssøster og fremste apostel, blir hun nå oppfattet som en omvendt synderinne og  prostituert.
Den maskuline maktstruktur ble sementert, og kvinnenes rolle i samfunnsliv og religionutøvelse ble marginalisert.

Maria Magdalenas innsats viste oss veien til et likestilt samfunn,  men mannlige geistlige reverserte utviklingen man så en spire av i oldkirkens første tid.

Fremdeles er prestene i Verdenskirken, den katolske, sølibatære menn.

Det er på tide å oppheve denne praksisen, som ikke har opphav i NT eller andre evangelier, men som har sin bakgrunn i den mannsdominerte tradisjon som har fortiet både forbildet Maria fra Magdala og underkommunisert radikale trekk i Jesu oppførsel og forkynnelse!

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!