KVINNEN og KIRKEN.

Hvorfor er kvinnens stilling fremdeles for dårlig i den katolske kirke, og hvorfor kan ikke en kvinne bli katolsk prest? Jeg skal peke på to åpenbare grunner.

Den tidligere katolske prest, Rudi Kessler, har regnet ut at Belgia vil være avkristnet om 30 år. Dette begrunner han med at det blir stadig færre prester i Belgia, og dersom nedgangen fortsetter like brått som den hittil har gjort, vil det ikke være flere prester igjen, og derfor ingen til å de viktigste kristne handlinger, nemlig å foreta dåp og dele ut nadverd. Nå er det ingenting som tyder på at folk i de katolske land vil bli gjennomsekularisert de neste 30 år, men Kessler har et poeng når han peker på den manglende rekruttering av prester.

Et problem som kirken har,er nedvurdering av kvinner, og at kvinner i flere miljøer blir sett på som seksuelt farlige objekter og ikke som likestilte mennesker.

1.De første grunnen til kirkens nedvurdering av kvinner, finnes i Bibelen. Her finnes det mangfoldige eksempler, men jeg skal her belyse et svært kjent tekstavsnitt, som står i Johannesevangeliet:

Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem.  Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»   Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»   Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.   Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»  Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Dette er en god pedagogisk historie: Den viser hvordan Jesus handler for å redde en synderinne fra å bli steinet,  (men hvor var mannen som deltok i eksteskapsbruddet?),den viser at Jesus  selv klarer å komme seg ut av fellen fariseerne setter for ham, ved han å konfrontere anklagerne med sine egne feil, og vi kan lese at han ikke fordømmer  kvinnen.

Men: Det er et svært stort problem ved teksten:
Den var opprinnelig ikke med i Johannesevangeliet. Johannes har ikke skrevet dette. Teksten er rett og slett et falsum!

Hvordan vet vi det? Jo, først og fremst vi må huske på at alt vi leser i NT, er kopier av kopier av kopier av kopier av kopier av kopier av kopier av……….. .

I de tidligste, og derfor mer troverdige bevarte kopiene, finnes ikke denne fortellingen.

Ingen originale tekster finnes lenger. Når en original tekst ble skrevet, ble den kopiert, så ble kopiene kopiert og sendt rundt, og kopiene ble etter hvert kopiert for hånd på papyrus, og med delvis vanskelig lesbar tekst opp gjennom århundrene. I løpet av denne tiden oppsto det tusenvis av feil, noen slurvfeil, men mange tilsiktede forandringer for å gjøre det teksten mer teologisk «riktig», slik kopisten oppfattet det.  . (Å rekonstruere de opprinnelige nytestamentlige skrifter er umulig. Vi leser kopier av utallige kopier når vi leser NT.)

Likevel er det sjelden at en kopist regelrett dikter en helt ny historie, slik som denne historien om kvinnen som ble grepet i  hor.
Jeg må understreke at det er full enighet blant bibelforskere om at denne fortellingen tilføyd flere hundre år etter at Johannesevangeliet ble skrevet. Det er altså ikke et agnostisk eller ateistisk påfunn.

Hvorfor ble historien tilføyd? Det er mange teorier om det. En teori er at opphavsmannen ville vise Jesu visdom i dialog med skriftlærde og fariseerne, en annen teori er at den vil vise Jesu barmhjertighet med syndere, en tredje teori er at den vil vise kvinnens underlegenhet og syndefulle natur for å hindre kvinnenes rolle som ledere i menighetene, og ikke minst for å kvitte seg med med tanken og prøve å fortie at
Maria Magdalena kunne ha vært en viktig apostel.

De aller fleste bibelforskere er enige om at denne teksten må fjernes fra Bibelen, men de har ikke fått medhold av de høye herrer. Det er altså av religionspolitiske grunner at denne kjente teksten får stå i NT, og at man behandler den som om den var en genuin del av et testamente.

Hva har dette med prestene i Belgia og andre katolske land å gjøre?

Jo, denne teksten er blant de mange som fremstiller kvinnen som annenrangs, og som står fjernere fra Gud enn menn. I de årene denne teksten kom til, var diskusjonen om kvinnene skulle kunne ha lederrolle i kirken sterk. Derfor var passusen et av flere viktige virkemidler for å nedgradere det ene kjønn.

 

2. Vi vet også at Kirken  på et senere tidspunkt ble sterkt påvirket av Aristoteles.
Aristoteles mente at kvinnen spilte en underordnet roller ved forplantningen . Mannen bidrar som såmann . I mannens sæd ligger hele det nye individ ferdig. Kvinnen har bare samme rolle som jordsmonnet for såkornet, og barnet arver ingen av kvinnens gener .

Thomas av Aquinas, middelalderens viktigste kristne filosof, inkorporerte denne læren i de kristne dogmer. Tanken om kvinnen som en passiv, mangelfull og ufyllbyrdet mann har holdt seg helt til våre dager og har tjent som en begrunnelse for at kvinnen skulle ha en underordnet stilling både i familien, kirken og samfunnet.

Vi skal også huske at det finnes fortellinger i NT som har et positivt kvinnesyn. f.eks fortellingene om Maria Magdalena og de andre kvinnene som fulgte Jesus.

Men de negative kvinnermyter, som urmyten om Eva og frukten fra kunnskapens tre, og rene forfalskinger, (om synderinnen i Johannesevangeliet) sammen med det aristoteliske kvinnesyn, er sterkt medvirkende årsaker til at prestskapet i den katolske kirke bare består av menn som lever i sølibat.

Sølibatet er gått ut på dato. Unge menn ønsker ikke å ofre familieliv for prestekallet. Kvinner finner seg ikke i å bli forskjellsbehandlet.

Den katolske kirke må nå ta virkeligheten og vitenskapen inn over seg og gå inn i sin tid!. Jeg kan ikke se en eneste fornuftig årsak til at bare sølibatære menn skal være prester, tvert i mot, denne praksisen vil ødelegge Kirken innenfra.

Det er på høy tid at både kvinner og menn, gifte som ugifte, kan bli prester i den katolske kirke og dermed modernisere og revitalisere Kirken!

 

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!