Ti gode grunner til å stemme på Arbeiderpartiet!

I dag har jeg forhåndsstemt. Selv om valget er hemmelig, gjør jeg ingen hemmelighet av at jeg har stemt Arbeiderpartiet.

Her er ti av mange grunner til at Arbeiderpartiet er det beste valget , og siden det er lokalvalg, skriver jeg bare om innenrikspolitikken:

  1. Arbeiderpartiet har en helhetspolitikk som favner om hele samfunnet. Det er intet særinteresseparti, men sørger for alle samfunnsgrupper, og særlig for arbeidsfolk, trygdete, eldre og barn, og det har ingen uttalt
    hjertesak/ enkeltsak som overskygger alle andre samfunnsområder. Dette høres kanskje selvinnlysende ut, men det er ikke det, og helhetspolitikken er en svært viktig  og umistelig egenskap ved Arbeiderpartiet, i motsetning til de fleste andre partier som dyrker enkeltsaker i stor grad.

2. Arbeiderpartiet  har kjempet gjennom omtrent alle samfunnsreformer som de fleste i dag tar for gitt, oftest mot høyresidens stemmer. Eksempler på dette er kortere arbeidstid, bedre arbeidsforhold, lønn-og pensjonsordninger,  selvbestemt abort, vår lange svangerskapspermisjon, bedre barnetrygd, enhetsskolen som gir likeverdig utdanningtilbud til alle, uansett bosted og foreldreøkonomi, Statens Lånekasse som betydde en
utdanningsrevolusjon, billig og god barnehage for alle, stor utbygging av sykehjem og eldreboliger.

3 Arbeiderpartiet vektlegger solidaritet og en rettferdig fordelingspolitikk.

En hovedsak for Arbeiderpartiet er arbeid til alle. I et Europa med høy arbeidsledighet, er Norge et eksepsjonelt unntak. Derfor er Arbeiderpartiet  også et parti  som sørger for gode rammevilkår for næringslivet, slik at vi får nyskapning  og nye arbeidsplasser. . Dette er viktig både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Men Ap vil aldri gå med på sosial dumping, underbetaling eller uverdige arbeidsforhold.

4. Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti. Det betyr blant annet at man er for en blandingsøkonomi med både offentlige og private aktører.

 

5. Men: De viktigste samfunnsoppgavene må være offentlige.  Veksten i etterkrigstiden skyldtes i høy grad statlige hjørnesteinsbedrifter basert på våre råvarer og vår vannkraft. Det har også vært viktig at Staten har hatt hovedansvaret for norsk oljevirksomhet.Vi kan heller ikke ta sjansen på å la private aktører overta ansvar for kjerneoppgaver som skole og helse. I alle land der skole og helse er privatisert, ser vi en todeling, der en økonomisk elite kan gå på eliteskoler eller benytte særlig gode sykehus, og der de best kvalifiserte helsearbeidere og skolearbeidere gjerne søker seg over til det private. Dette medfører en utarming av offentlige sykehus og offentlige skoler, og fører til økt klasseskille og økt forskjell i levekår.
I flere land kan lavtlønnede risikere å ikke få sykehushjelp, selv ikke for livstruende sykdommer, fordi de ikke har råd til å betale dyre forsikringer. USA har vært et grelt eksempel på dette. En slik utvikling må vi for enhver pris unngå!

6.Arbeiderpartiet er i utgangspunktet mot kontantstøtte for familier der den ene ønsker å være hjemme med små barn. Grunnene til dette er flere:
Man vil heller bruke kontantstøttepengene til bedre formål: Enda bedre barnehager, gratis kjernetid i barnehagen for barn med minoritetsbakgrunn, og andre barn som måtte trenge det,bedre og mer
målrettet norskopplæring for innvandrere og bedre voksenopplæring for å få både innvandrerkvinner og nordmenn som har problemer på arbeidsmarkedet, ut i betalt arbeid. Dette vil gjøre integreringen bedre, og hindre segregering. Dessuten mener vi at det er bedre for de aller fleste barn å være i barnehage med andre barn i et stimulerende miljø enn å gå hjemme med en voksen. Og for de aller fleste kvinner er det tilfredsstillende å komme ut i samfunnet. Så sier borgerlige politikere at vi vil ta fra foreldrene valgfriheten. Det er med respekt å melde tøv!
Foreldre kan være hjemme med barn så lenge de vil, men de kan ikke vente at Staten skal finansiere disse valgene når midlene kan brukes så mye bedre. Kontantstøtten er en ny oppfinnelse. Er man arbeidsledig, varig syk eller fattig, får man arbeidsledighetstrygd, syketrygd, uførepensjon eller sosialhjelp.

7. Arbeiderpartiet har den beste skolepolitikken. Vi ønsker at alle barn skal gå i offentlig skole, og møtes på like fot, lære av hverandre og bli kjent med andre barn fra alle samfunnslag, nasjoner og kulturer. Dette vil gi økt forstålelse mellom folk, vennskap mellom mennesker fra ulike land, og det vil redusere den kulturelle rasismen vi dessverre opplever, og som særlig FrP er talspersoner for.
Vi vil gi differensiert undervisning tilpasset hver enkel elev, men det skal skje i vår offentlige skole. Kommersielle aktører i noe så avgjørende viktig som skolevesenet, er uansvarlig og uakseptabelt. Riktignok bevilger Arbeiderpartiet midler til skoler med såkalt pedagogisk alternativ og til en del religiøse skoler. Personlig må jeg si at jeg er svært betenkt når det gjelder religiøse skoler, og hadde helst sett at alle elever gikk i den offentlige skolen.
Religiøse privatskoler fører til økt segregering. (Dette kan jeg eventuelt skrive mer om i en annen artikkel.)

8. Arbeiderpartiet er sikker på at gamle og syke vil få det adskillig bedre på offentlige sykehjem og omsorgsboliger enn gjennom private løsninger. I offentlig helsetjeneste står nemlig omsorg,  – og omsorg alene –  i sentrum!  Ingen kommersielle hensyn vil  svekke OMSORGEN!
Det er ingen private aktører som skal høste profitt på omsorgen. Ved private løsninger  er fortjeneste like viktig som omsorg. Derfor risikerer man dårligere bemanning, man risikerer at de ansatte får dårligere lønn- og arbeidsvilkår, for å holde utgiftene nede, noe som vil føre både til dårligere motivasjon, større sykefravær og i verste fall oppsigelser.  Dette vil selvfølgelig gå ut over de hjelpetrengende.

9.Arbeiderpartiet tar helhetlig ansvar for norsk kulturliv. I erkjennelse av at vi er et lite land, at det er dyrt å skape godt teater, store konsertopplevelser og allsidighet, har Arbeiderpartiet stått for et stort kulturløft der alle kulturformer, inkludert idrett, får blomstre. Vi vil hegne og verne om de offentlige bibliotekene. De skal være gratis, lett tilgjengelig for alle.

Vi vil ikke ha en kultur basert kun på privat kapital, bestselgerfilmer –  eller kasino i stedet for kulturopplevelser .For å la de mangfoldige kulturuttrykk blomstre trenger vi en aktiv kulturpolitikk som legger tilrette for det kulturelle
mangfoldet.

10.Arbeiderpartiet har vist seg særdeles styringsdyktig helt siden partiet fikk politisk makt på 30-tallet, og partiet har levert den politikken vi står for. Det er lett å overby med alskens løfter når man ikke har ansvar.

Intet parti i Norge har tatt så mye ansvar som Arbeiderpartiet, og intet parti har i posisjon fått gjennom så mange reformer til beste for folk flest. Vi kan stole på Arbeiderpartiet!

Er jeg alltid enig i alle vedtak Arbeiderpartiet gjør? Nei, selvfølgelig ikke. Arbeiderpartiet er et bredt folkeparti som favner unge, eldre, friske og syke, arbeidere både fra industri, handelsnæringen, samferdsel og offentlige ansatte,EU-motstandere og EU-tilhengere, og folk med ulike tilnærminger til oljevirksomhet og miljøhensyn. Sånn skal det være i et stort folkeparti. Her kan meninger åpent brytes mot hverandre. Men hovedsaken og bærebjelken for alle i Arbeiderpartiet er:

Et solidarisk velferdssamfunn for alle mennesker uansett alder, bosted, økonomi og kulturbakgrunn.
Derfor inneholder mottoet «Alle skal med» Arbeiderpartiets politikk i konsentrert form.

Jeg anbefaler deg å stemme Arbeiderpartiet . Du vet at du da får det samme gode og trygge samfunnet som vi allerede har, et samfunn som blir bedre år for år, etter hvert som sten på sten bygges. Vi kommer aldri til å
leve i Utopia, men vårt land kan bygges enda bedre ved en god, solidarisk og ansvarlig helhetspolitikk.

Så vil jeg tilføye:

Hvis du er sosialist og mener at SV eller Rødt har en politikk som samsvarer bedre med ditt politiske syn enn Arbeiderpartiet, bør du stemme på disse partiene, altså partiet som står deg nærmest. Det er ingen grunn til å forlate SV til fordel for Arbeiderpartiet hvis ditt politiske hjerte banker for SVs politikk! For meg er Arbeiderpartiet det rette valg, men samtidig ønsker jeg at partier til venstre for oss skal stemme på sitt parti.
Arbeiderpartiet blir enda bedre med en slagkraftig venstreopposisjon!

Så må du ikke glemme å stemme!

La ikke hjemmesitterpartiet bli Norges største parti!

GODT VALG!

 

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!