”Jævla jøde” – et uttrykk for økende norsk antisemittisme?

I slutten av juni var Mark Wetzmann, direktør for myndighetskontakt ved Simon Wiesenthal-senteret i New York, og fire andre amerikanske jødiske ledere i Norge for å snakke om den antatte tiltagende norske antisemittisme. Det er først og fremst Det Mosaiske Trossamfund som mener at antisemittismen er på fremmarsj, da det ikke finnes noen forskningsbasert kunnskap om utbredelsen av denne type krenkelser. Antall jøder bosatt i Norge er stipulert til et par tusen, hvorav under 200 er elever i norsk skole.

Når det gjelder alvorlige krenkelser, er det først og fremst det at ”jævla jøde” blir brukt som skjellsord i skolen. Hvorvidt dette skjellsordet kun er rettet mot jøder, vites ikke. Jøder skiller seg ikke utseendemessig ut fra nordmenn flest, slik som f eks muslimer med bakgrunn fra Pakistan gjør. Skjellsordet kan derfor like gjerne bli brukt på samme måte som ”fucking bitch”, en nedsettende betegnelse brukt på begge kjønn, til tross for at ”bitch” betyr tispe (hund av type hunkjønn) på norsk. Men betyr dette at kvinnediskrimineringen er på fremmarsj i Norge?

Den tiltagende antatte antisemittisme antas også å ha tilknytning til Norges ståsted i konflikten mellom Israel å Palestina å gjøre. Norge regnes av Israel og venner av Israel for å være pro Palestina og relativt fiendtlig innstilt til Israel. Blant annet har Kristin Halvorsen foreslått å boikotte Israelske varer. Til og med den tidligere Israel-vennen, Kåre Willoch, er på sine eldre dager blitt noe mer nyansert i sitt syn på konflikten mellom Israel og Palestina. Han innrømmer palestinerne eksistensberettigelse. Man kan selvfølgelig si at norske skoleelever ikke evner å skjelne mellom norske jøder og israelere, at de nærmest a priori oppfatter samtlige norske jøder som for Israels utenrikspolitikk. Men det gjør sannelig også de som hevder at Norge er blitt mer antisemittisk fordi en stadig større andel av befolkningen mener at Israel er en terroriststat som ikke retter seg etter FN-vedtak, men trakasserer den palestinske sivilbefolkning etter eget forgodtbefinnende.

Når det gjelder erting, mobbing og diskriminering er det noe som har forekommet til alle tider. Ikke bare i skolen, men også på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. I USA brukte man (tidligere) rangeringen hvit mann, hvit kvinne, sort mann, sort kvinne for å definere status, basert på hudfarge. Jøder ville i så fall havne i de to øverste kategoriene, avhengig av kjønn. I Oslo, på 1960-tallet, hadde særlig nordlendinger og degos (fremmedarbeidere fra Italia og Spania) lavstatus. Mange utleiere skrev i sine boligannonser ”ikke nordlending”. Nordlendinger og degos steg først fremover på den sosiale hovedstadsrangstige, da pakistanske fremmedarbeidere gjorde sitt inntog på 1970-tallet. Blant innvandrere (og asylsøkere) finnes det sannsynligvis en tilsvarende rangstige, basert på vellykthet i det norske samfunnet. Jeg vil tro at vietnamesere scorer høyt på denne og at somaliere scorer tilsvarende lavt. Jøder befinner seg i så måte i kategorien etnisk norsk, altså i høystatusgruppen.

Når det gjelder vellykthet, kan man også se på utdannelsesnivå, inntekt og bosted. I Oslo har man fått en særlig konsentrasjon av ikke-vestlige innvandrere på Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og enkelte steder i Groruddalen. Det gjelder også ingen eller lav utdannelse, lav inntekt, sosiale boliger og utbetaling av trygd og sosiale stønader. Oslos sosiale utfordringer er derfor først og fremst lokalisert til disse bydelene, deriblant faren for at (rotløs) ungdom faller utenfor og derfor er mer utsatt for å bli fanget opp av kriminelle gjenger eller ekstreme religiøse grupper (islamister). Dersom man skjelner hen til hvordan det har gått med store konsentrasjoner av arbeidsledige og sosialt mistilpassede ikke-vestlige innvandrere, f eks i London, København og Gøteborg, er det muslimsk ungdom som først og fremst må defineres som potensielt utsatt, ikke jødisk ungdom, som i skinn og sinn er etnisk norske og (stort sett?) velutdannet og med foreldre som innehar gode posisjoner i det norske samfunnet, både sosialt og økonomisk sett. At en (kanskje mistilpasset og fattig) ung muslimsk gutt bruker et skjellsord som ”jævla jøde” mot en etnisk norsk (jødisk) gutt, kan like gjerne være et uttrykk for frustrasjon og misunnelse som et utslag av antisemittisme. I alle fall burde uttrykket prelle av på en ungdom (eller voksen) som sosialt sett rager langt høyere enn avsenderen av budskapet.

I dagens samfunn er det (dessverre) en tendens til ikke å skjelne mellom (relativt uskyldig) erting og mer alvorlig mobbing. Alt defineres som mobbing. Når man spør norske skoleelever om de noensinne er blitt utsatt for mobbing, vil svært mange av dem svare bekreftende på dette spørsmålet. Hva bestod den såkalte mobbingen i? Jeg ble kalt for ”jævla jøde”. Spørsmålet er om det er verre å bli kalt for ”jævla jøde” enn f eks ”brillejesus” eller ”burkatroll”. Og er det virkelig mobbing å kalle en bebrillet person for ”brillejesus”? Hvor lite eller hvor mye skal man måtte tåle av erting, før det skal defineres som mobbing og trakassering?

Jøder i Norge hevder de blir trakassert for sin religion. Ingen kan ta fra dem følelsen av å bli trakassert for sin tro. Spørsmålet er om de, objektivt sett, virkelig blir det. De som følger med på nettdebatter og blogger vil se at den store mengden av trakassering rettet mot menneskers religiøse tro, vil se at den mest massive hetsen er rettet mot muslimer. På samme måte som (enkelte) norske jøder hevder at de blir gjort ansvarlige for Israels okkupasjon av palestinske områder, kan norske muslimer tilsvarende si at de blir ansvarliggjort og må stå til rette for radikale islamisters globale terrorvirksomhet. Dette til tross for at islam nå er Norges nest største religion og som sådan kanskje burde bli tatt mer på alvor. I europeisk sammenheng er motstanden rettet mot etablering av moskeer (med minareter), ikke synagoger.

Fremdeles drar (ortodokse) israelske jøder til Auschwitz og andre konsentrasjonsleire for å lære den oppvoksende generasjon om Holocaust, masseutryddelsen av jøder under den annen verdenskrig. Det samme gjør også en del skoleklasser i Norge, blant annet i samarbeid med Hvite busser, en stiftelse som har som formål å bevisstgjøre ungdom om menneskerettigheter og betydningen av demokrati. Hensikten er at Hitler-regimets masseutryddelse av jøder aldri må bli glemt. Hva vi synes å ha glemt er imidlertid at det ikke bare var jøder som ble sendt til nazistenes konsentrasjonsleire, men også politiske motstandere (kommunister), psykisk utviklingshemmede, homofile (undermennesker) og sigøynere. Det foreligger ingen eksakte tall, men noen anslag tilsier at så mange som 500.000 sigøynere skal ha blitt utryddet i konsentrasjonsleire. I motsetning til f eks jøder, homofile og psykisk utviklingshemmede, har imidlertid ikke sigøynere oppnådd samme høyverdige offerstatus. De blir fremdeles uglesett, trakassert og diskriminert over hele Europa. Hvorvidt ”jævla sigøyner” brukes som skjellsord, vites ikke. Men ingen kommer hit i stim for å snakke om den økende antisigøynerholdningen så vel i Norge som ellers i Europa.

Det blir ofte hevdet at den sterke må tåle mer, fordi man er sterk. Jøder, hva enten de befinner seg i Israel eller andre land, er et eksempel på en gruppe mennesker med usedvanlig styrke, hva gjelder å holde sammen som liten religiøs gruppe i samfunn dominert av andre religioner. De har aldri vært mange, men har likevel evnet i over to tusen år å beskytte sin egen religion og kultur, tross press fra omgivelsene. Normalt sett ville en såpass liten populasjon blitt assimilert i storsamfunnet over tid. Jødene har klart å stå i mot. Det vitner om styrke og en solid porsjon moralsk og religiøs integritet. Jøder er således (ikke lenger) noe godt eksempel på et typisk offer. Det finnes over hodet ikke noe stakkarslig ved dem. Rent avslutningsvis: Hadde jeg sittet med en millionvilla i ett av byens beste strøk og vært stinn av gryn, skulle jeg alltids ha kunnet heve meg over å bli kalt for en ”rich bitch”.

Om Marita Synnestvedt

Magister i klassisk arkeologi Forfatter av Blogghore! Ett År på VG Blogg med Deathdealer Mer info: http://bit.ly/gEQD4B