Den Norske Kirke tenker GRØNT. Derfor ser Frp RØDT!

Mens dagene går sin gang, den ene nyhet avløser den andre, og de borgerlige blå  klager og syter over hvor fælt det er å bo i velferdssamfunnet Norge, skjer det merkverdigheter  i den mørkeblå leir som jeg synes det er verdt å merke seg.

Frp har nemlig fått Den Norske Kirke i vranghalsen.

Det er Anders Anundsen,  profilert Frp-politiker gjennom lederrollen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som først og fremst har frontet partiets vrede.

Bakgrunnen for Anundsens harme, er et vedtak fra Kirkemøtet, Den Norske Kirkes øverste organ.

Sitat fra Vårt Land:

  • Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste valgte organ, behandlet tirsdag «forsvarlig etisk forvaltning» av norske petroleumsressurser.
  • I vedtaket utfordrer Kirkemøtet «alle Den norske kirkes medlemmer til å la hensynet til «forsvarlig klimapolitikk og arbeid for global rettferdighet få betydelig vekt ved de politiske valg».
  • I vedtaket utfordres også de politiske partiene, Storting og regjering blant annet til:
  • «å gjøre klimasaken til et hovedspørsmål i valgkampen» og
  • «å prioritere tiltak som forhindrer klimaendringer som rammer verdens fattigste hardest. Dette må være en politisk hovedsak i den kommende stortingsperioden.» 

Kirken oppfordrer altså  nordmenn  generelt og politikere spesielt til å ta klimatrusselen og miljøutfordringene på alvor, til global rettferdighet og til å arbeide for bedre kår for verdens fattigste. Disse oppfordningene er en naturlig konsekvens av kirkens grunnholdninger.
Sentralt i kristendommen står troen på Gud som skaper og livgiver, og menneskets forpliktelser til å forvalte skaperverket så godt og skånsomt som mulig med tanke på fremtiden og de som kommer etter oss.

Allerede i første kapittel i Første Mosebok finner vi denne tanken: 

Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem.  Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden. 

(Nei, kirken tror IKKE bokstavelig på skapelsesberetningene og den fornekter heller ikke utviklingslæren og allmenn vitenskap,  men den tror at Gud står bak universets tilblivelse  og at menneskets ansvar er å «råde» over planter og dyr på vår planet. )

Nestekjærlighet og barmhjertighet går som en rød tråd gjennom hele Jesu liv og lære.

Kirkens samfunnsengasjement  her er altså helt i samsvar med den kristne tro og etikk som den er tuftet på. Derfor målbærer Kirkemøtet her kristne kjerneverdier. 

Når Frp raser over Den Norske Kirkes oppfordring til å tenke grønt og solidarisk når vi legger stemmeseddelen i urnen, ser de bort fra at kirken rett og slett snakker om sine egne verdier.
Etter min mening er det også både riktig og modig å av kirken å engasjere seg i samfunnet og målbære sitt syn.

Så er det naturligvis slik at kirken ikke er alene om å tenke miljøvern og solidaritet.

Det finnes flere røde og grønne partier som også vektlegger en grønn og solidarisk politikk.

I grunnen er vel alle stortingspartier – unntatt Frp – opptatt av klimatrusselen, og har mer eller mindre gode løsninger for å kjempe mot klimaendringer, fordi de innser atdet er helt nødvendig.
Og dette er åraken til Anundsen og Frps sterke fordømmelse av kirken.

Nå truer Frp med å fjerne  statsstøtten til Den Norske Kirke – og dermed også til alle andre trossamfunn.

Det er naturligvis helt legitimt å diskutere statsstøtte til tros- og livssynorganisasjoner, som det er legitimt å diskutere statsstøtte til andre organisasjoner.

Men det må skje på prinsipielt grunnlag.

Frp har intet prinsipielt grunnlag  mot statsstøtte av trossamfunn. Eneste grunnen til at Anundsen  nå vifter med trusselkortet, er at han er fornærmet og sint fordi han mener at kirken driver partipolitikk. Han er redd for at han ikke vil føle seg hjemme i kirken lenger, at han ikke er velkommen der.

Dette er etter mitt syn det rene tøv. Ingen prester jager freppere ut av kirken eller nekter dem nattverd. Kirken driver heller ikke partipolitikk.
Men de gir uttrykk for hva de mener er de viktigste utfordringene vi har i Norge.

Det er positivt at kirken viser samfunnsengasjement.

Som en representant for Den Norske Kirke sa til Anundsen i Dagsnytt Atten:

Kanskje Frp skulle vurdere å endre sin (manglende) klimapolitikk?

Ville ikke ikke det være en bedre reaksjon enn å true kirken med sanksjoner når den oppfordrer til politisk ansvarlighet?

Om Ragnhild S

Liberal sosialdemokrat. Bestemor. Musikkglad. Brassentusiast.. "Kristenagnostiker" med et anstrøk av kulturrelativisme, tross enkelte klare grunnholdninger. Gjennom levd liv har jeg fått en forkjærlighet for katolisismen, men selv er jeg ikke praktiserende katolikk Skriver mest om politikk, religion, kultur og litt sport. Sykkelentusiast med Belgia i hjertet. Nå er jeg antagelig også "multikulturell marxist" hva nå det betyr. Politisk korrekt er jeg også. Jeg velger å tolke denne nedsettende betegnelsen fra den ekstreme høyresiden som et mentalt og politisk adelsmerke. . Likevel er jeg politisk uberegnelig og rett som det er uenig med dem jeg identifiserer meg med. Paradoksalt? Kanskje. Men er ikke paradoksene en del av å være menneske? Leve individualismen, solidariteten og mangfoldet!