Kontrovers.no i Nasjonalbiblioteket

I dag tikket denne mailen inn på post@kontrovers.no:

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å innhente allment tilgjengelige dokumenter i henhold til lov av 9. juni 1989 nr. 32 om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringsloven). Pliktavlevering er en lovfestet plikt til å avlevere eksemplar av alle typer publikasjoner som er mangfoldiggjort i alle slags media og ved alle produksjonsmåter når meningen er spredning til allmennheten.

Ifølge pliktavleveringsloven § 4 første ledd jf. forskrift til pliktavleveringsloven § 30 annet ledd, skal også allment tilgjengelige digitale dokumenter i Norge avleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette inkluderer også åpne sider på Internett.

En intensjon med pliktavleveringsloven er å dokumentere viktige begivenheter i samfunnet for ettertiden. Nasjonalbiblioteket vil derfor samle inn utvalgte nettsteder som publiserer stoff i forbindelse med terrorangrepene 22. juli.

Med bakgrunn i dette er nettsiden http://www.kontrovers.no valgt ut for innhøsting. For å gjøre avleveringsprosessen effektiv og kostnadsfri for dere, vil vi laste ned nettsiden uten at dere trenger å foreta dere noe.

Nettsidene vil bli lastet ned til Nasjonalbibliotekets server ved hjelp av en innhøstingsrobot. Nedlastingen skal ikke medføre noen ekstra belastning for nettjeneren deres.

Nasjonalbiblioteket har begrenset adgang til å tilgjengeliggjøre pliktavleverte nettdokumenter. Innholdet vil i utgangspunktet kun bli gjort tilgjengelig som kildemateriale for forskning og dokumentasjon i Nasjonalbibliotekets lokaler. Etter dagens lovgivning vil tilgjengeliggjøring ut over dette kreve at det inngås avtale om det. Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å avtale videre utnyttelsesmulighet. Dette kommer vi i så fall tilbake til. Det kan også bli aktuelt å ta vare på nettsiden ved andre anledninger i fremtiden.

Vi oppfordrer til at Nasjonalbibliotekets nedlasting av nettsiden blir gjort kjent for dem som produserer og legger ut materiale på nettsiden, for eksempel ved at følgende tekst publiseres på siden: «Det gjøres oppmerksom på at denne nettsiden blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket, med det formål å dokumentere terrorangrepene den 22. juli.”

Kontaktperson ved Nasjonalbiblioteket er Jonny Edvardsen, [epost fjernet] og Kjersti Rustad, [epost fjernet].

Med vennlig hilsen

Jonny Edvardsen
avdelingsdirektør

Kjersti Rustad
seksjonsleder

Derfor gjør vi herved oppmerksom på at innholdet på kontrovers.no blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket, med det formål å dokumentere terrorangrepene den 22. juli.

Om Geir Skoglund

Frittenkende og gudløs positivist av sosialliberal legning.